.
.

سامانه ها

پروژه، ارتقای سطح ایمنی پرسنل و جلوگیری از خروج آلودگیهای هسته‌ای از تاسیسات و مراکز هسته‌ای می‌باشد. دستگاه پایش آلودگی بدن به مواد پرتوزا (هول­بادی) ساخته شده، در مبادی خروجی آزمایشگاههای هسته‌ای قرار گرفته و قادر به ثبت میزان آلودگی رادیو اکتیو منتقل شده به بدن پرتوکاران و سایر پرسنل مرتبط با پرتو می‌باشد

login