.
.

کاربرد پرتودهی در محیط زیست

امروزه آلودگی محیط‌زیست به معضل بزرگی برای جامعه جهانی تبدیل شده است. مصرف بیش از حد سوخت‌های فسیلی باعث آلودگی‌های بسیار شده است. صنعت هسته‌ای با توانایی تولید برق هسته‌ای قادر به تامین الکتریسیته، بدون داشتن معایب سوخت‌های فسیلی است و منبع سرشاری برای انرژی می‌باشد. راکتور‌های جدید تولید جریان الکتریسیته هم معضل سوخت‌های هسته‌ای مصرف شده را حل خواهد کرد.
گازهای حاصل از احتراق دارای عامل‌های سمی و مخرب می‌باشد. با استفاده از پرتوهای هسته‌ای می‌توان آلودگی‌های این گازها را تا حد قابل قبولی پایین آورد.
پاکسازی آب آلوده، خاک آلوده و پاکسازی پسماندهای شهری، صنعتی و بیمارستانی به روش‌های پرتویی از جمله روش‌های موثر و مطمئن در کاهش آلودگی و مخاطرات زیست‌محیطی می‌باشد.

login