.

پرتودهی در صنعت

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

پرتودهی محصولات پلیمری سبب ایجاد پیوندهای عرضی و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی در آن ها می شود.

نسخه قابل چاپ
login