.

پرتودهی در کشاورزی

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

اصلاح بذر و کنترل آفات از مهمترین کاربردهای پرتودهی در کشاورزی است.

نسخه قابل چاپ
login