.

پرتوها و حفاظت از محیط زیست

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

پرتودهی آب های آلوده و بازگردانی آن به چرخه مصرف راهکاری بسیار مهم برای مبارزه با بحران کم آب است.

نسخه قابل چاپ
login