.

پرتودهی در پزشکی

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

کاربرد پرتوها در زمینه پزشکی به دو دسته کلی تشخیص و درمان بیماری تقسیم می شود که این دو مهم از طریق استفاده از رادیو داروهای تشخیصی و درمانی و بهره گیری از پرتودرمانی صورت می گیرد. از پرتوهای ایکس و گاما، الکترون، پروتون، یون و حتی نوترون می توان در کاربرد های مختلف پزشکی بهره برد.

نسخه قابل چاپ
login